• Giá in được quy định và niêm yết từ công ty.
  • Mỗi loại ly có đơn giá khác nhau.
  • Giá và số lượng từng loại được thể hiện chi tiết trong đơn đặt hàng.
  • Giá ly phụ thuộc vào LOẠI LYSỐ LƯỢNG đặt hàng.
  • Cùng 1 loại ly nhưng khi đặt số lượng khác nhau thì giá sẽ khác nhau (số lượng càng nhiều - giá càng giảm).
  • Giá báo trong đơn đặt hàng chưa bao gồm 8% VAT.